16 / 3 / 1402
37بار

اجرای 45280 متر شبکه گازرسانی پلی¬اتیلن به صنایع پراکنده مرکز و شمال استان فارس


16 / 3 / 1402
12بار

گازرسانی به صنایع /اجرای 40450 متر شبکه گازرسانی پلی­اتیلن و فلزی به صنایع پراکنده شیراز، بیضا، سپیدان، خرامه


31 / 2 / 1402
17بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-02-329 خرید لوله فولادی 4/3


31 / 2 / 1402
14بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-02-328 خرید شیر قبل از رگولاتور و مهره ماسوره 4/3


31 / 2 / 1402
14بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-323 خرید رگولاتور


8 / 11 / 1401
83بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 96/1401 ( يك مرحله اي )


8 / 11 / 1401
64بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 105/1401 ( يك مرحله اي )


8 / 11 / 1401
73بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 107/1401 ( يك مرحله اي )


8 / 11 / 1401
43بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 106/1401 ( يك مرحله اي )


14 / 10 / 1401
43بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-303 خرید پلاگ ولو


13 / 10 / 1401
33بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-299 خرید فیلتر گاز خشک


7 / 10 / 1401
47بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-301 خرید گریس روانکاری و آببند


7 / 10 / 1401
49بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 97/1401 ( يك مرحله اي )


7 / 10 / 1401
61بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 96/1401 ( يك مرحله اي )


7 / 10 / 1401
44بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 84/1401 ( يك مرحله اي )


7 / 10 / 1401
26بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-306 خرید لوله 6”


7 / 10 / 1401
25بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-305 خرید لوله 6”


28 / 9 / 1401
48بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 95/1401


28 / 9 / 1401
36بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 94/1401


28 / 9 / 1401
29بار

چاپ آگهي تجدید مرحله سوم مناقصه عمومي شماره 101/1400


21 / 8 / 1401
50بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-301 خرید گریس روانکاری و آب بند


21 / 8 / 1401
41بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-300 خرید لوله پلی اتیلن


21 / 8 / 1401
52بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-01-297 خرید لوازم ابزار دقیق


17 / 7 / 1401
74بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-292


17 / 7 / 1401
95بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 66/1401


17 / 7 / 1401
65بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 64/1401


17 / 7 / 1401
53بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 63/1401


28 / 6 / 1401
50بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 62/1401 ( يك مرحله¬اي )


28 / 6 / 1401
42بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 52/1401 ( يك مرحله اي )


28 / 6 / 1401
37بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 107/1400 ( يك مرحله اي )


28 / 6 / 1401
19بار

اجرای شبکه و خط انتقال گاز و نصب ایستگاه


29 / 5 / 1401
40بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/1401


29 / 5 / 1401
44بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 55/1401


29 / 5 / 1401
32بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 42/1401


29 / 5 / 1401
24بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 41/1401


29 / 5 / 1401
20بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 40/1401


29 / 5 / 1401
18بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 111/1400


12 / 5 / 1401
27بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 53/1401


12 / 5 / 1401
24بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 52/1401


12 / 5 / 1401
20بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 51/1401


12 / 5 / 1401
21بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 50/1401


12 / 5 / 1401
17بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 112/1400


4 / 4 / 1401
44بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/1401


4 / 4 / 1401
44بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/1401


4 / 4 / 1401
29بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 36/1401


4 / 4 / 1401
25بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 35/1401


4 / 4 / 1401
36بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 21/1401


4 / 4 / 1401
17بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 112/1400


9 / 3 / 1401
70بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/25


9 / 3 / 1401
35بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/24


9 / 3 / 1401
29بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/1401


9 / 3 / 1401
45بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 107/1400 ( يك مرحله اي )


9 / 3 / 1401
19بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-280


9 / 3 / 1401
19بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-00-271


1 / 3 / 1401
21بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-279 خرید رگولاتور


1 / 3 / 1401
18بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-278 خرید نوار زرد اخطار


1 / 3 / 1401
18بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-277 خرید شیر فلزی


1 / 3 / 1401
24بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-274 خرید لوله فلزی 6” و 10”


1 / 3 / 1401
35بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 23/1401 نصب انشعاب


1 / 3 / 1401
25بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 22/1401 نصب انشعاب


1 / 3 / 1401
28بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 21/1401 اجرای شبکه


1 / 3 / 1401
38بار

اجرای شبکه


19 / 2 / 1401
56بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 17/1401


19 / 2 / 1401
40بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 109/1400


19 / 2 / 1401
23بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 108/1400


19 / 2 / 1401
31بار

چاپ آگهي تجدید مرحله سوم مناقصه عمومي شماره 63/1400


19 / 2 / 1401
19بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-282 خرید لوله پلی اتیلن


19 / 2 / 1401
14بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-281 خرید لوله پلی اتیلن


19 / 2 / 1401
26بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-01-275 خرید لوله پلی اتیلن


7 / 2 / 1401
20بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 10/1401


7 / 2 / 1401
23بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 13/1401


7 / 2 / 1401
23بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 11/1401


31 / 1 / 1401
15بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 09/1401- موضوع مناقصه: عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات


31 / 1 / 1401
26بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 08/1401- عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات


31 / 1 / 1401
14بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 07/1401- نصب انشعاب


31 / 1 / 1401
19بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 06/1401 /اجرای شبکه و نصب انشعاب


15 / 10 / 1400
78بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 97/1400 ( يك مرحله اي )


15 / 10 / 1400
64بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 96/1400 ( يك مرحله اي )


15 / 10 / 1400
44بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 95/1400 ( يك مرحله اي )


15 / 10 / 1400
34بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 79/1400 ( يك مرحله اي )


6 / 9 / 1400
49بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 80/1400


6 / 9 / 1400
24بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 66/1400


6 / 9 / 1400
21بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 61/1400


6 / 9 / 1400
19بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-256


18 / 8 / 1400
29بار

نصب 800 فقره انشعاب به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان مرودشت و روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


18 / 8 / 1400
37بار

19764 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان جهرم، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


18 / 8 / 1400
31بار

اجرای 19000 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان لارستان، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


16 / 8 / 1400
28بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-00-235 خرید شیر قبل از رگولاتور


16 / 8 / 1400
51بار

احداث ساختمان اداری سده از توابع شهرستان اقلید به روش فهرست بهایی


16 / 8 / 1400
30بار

نصب 1750 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهر داراب، جنت شهر و روستاهای اعراب چگینی، زین آباد، منصوریه، جونان، کریم آباد، آب غرغر، کرسیا و سایر روستاهای تابعه شهرستان داراب، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


16 / 8 / 1400
31بار

اجرای 40902 متر شبکه گازرسانی به 26 صنعت پراکنده در سطح شهرستان های مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، آباده طشک و زرقان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC، به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


16 / 8 / 1400
27بار

مقاوم سازی و تعویض 7420 متر از شبکه های فلزی و پلی اتیلن فرسوده در شیراز، به روش فهرست بهایی( تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)


1 / 8 / 1400
49بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 69/1400 ( يك مرحله اي )


1 / 8 / 1400
72بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 67/1400 ( يك مرحله اي )


1 / 8 / 1400
39بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 49/1400 ( يك مرحله اي )


1 / 8 / 1400
45بار

چاپ آگهي تجدید مرحله سوم مناقصه عمومي شماره 96/99 ( يك مرحله اي )


1 / 8 / 1400
32بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-00-253 (نوبت اول) خرید چیلر، فن کویل و هواساز


1 / 8 / 1400
27بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-00-250 (نوبت اول) خرید لوله پلی اتیلن


1 / 8 / 1400
31بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-00-248 (نوبت اول) خرید کنتور توربینی


28 / 6 / 1400
236بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 59/1400


28 / 6 / 1400
299بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 58/1400


28 / 6 / 1400
213بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 57/1400


28 / 6 / 1400
196بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/1400 ( يك مرحله اي )


28 / 6 / 1400
209بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-252 خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک


19 / 5 / 1400
262بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/1400 ( يك مرحله اي )


19 / 5 / 1400
266بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/1400 ( يك مرحله اي )


19 / 5 / 1400
178بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 47/1400 ( يك مرحله اي )


19 / 5 / 1400
223بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 34/1400 ( يك مرحله اي )


19 / 5 / 1400
185بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-248 (نوبت اول) خرید کنتور توربینی


19 / 5 / 1400
155بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-247 (نوبت اول) خرید فلو کامپیوتر


19 / 5 / 1400
148بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-239 (نوبت اول) خرید ترانسمیتر دما و فشار


9 / 5 / 1400
293بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/1400


9 / 5 / 1400
232بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 45/1400


9 / 5 / 1400
165بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 29/1400


9 / 5 / 1400
187بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 08/1400


26 / 4 / 1400
238بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 37/1400


26 / 4 / 1400
237بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 22/1400


26 / 4 / 1400
267بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 02/1400


26 / 4 / 1400
231بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 107/99


26 / 4 / 1400
229بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 106/99


16 / 4 / 1400
242بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/1400


16 / 4 / 1400
259بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/1400


16 / 4 / 1400
208بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/1400


16 / 4 / 1400
224بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 88/99


12 / 11 / 1399
868بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 79/99


12 / 11 / 1399
690بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 90/99


12 / 11 / 1399
664بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/99


12 / 11 / 1399
672بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 52/99


5 / 11 / 1399
681بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 88/99


5 / 11 / 1399
569بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 87/99


5 / 11 / 1399
561بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 86/99


5 / 11 / 1399
558بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 45/99


29 / 10 / 1399
573بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-223


29 / 10 / 1399
584بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 85/99


29 / 10 / 1399
575بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 84/99


29 / 10 / 1399
553بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 83/99


29 / 10 / 1399
541بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 82/99


29 / 10 / 1399
31بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 82/99


20 / 10 / 1399
583بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 81/99


20 / 10 / 1399
542بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 80/99


20 / 10 / 1399
554بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 74/99


20 / 10 / 1399
606بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 64/99


20 / 10 / 1399
560بار

چاپ آگهي تجدید مرحله سوم مناقصه عمومي شماره 27/99


13 / 10 / 1399
543بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 78/99


13 / 10 / 1399
551بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 77/99


13 / 10 / 1399
562بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 76/99


7 / 10 / 1399
554بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 63/99


7 / 10 / 1399
578بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 62/99


7 / 10 / 1399
567بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 51/99


7 / 10 / 1399
546بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي (مرحله دوم )شماره 30/99


7 / 10 / 1399
540بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-221


7 / 10 / 1399
550بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-220


7 / 10 / 1399
549بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-218


7 / 10 / 1399
556بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-217


23 / 9 / 1399
633بار

موضوع مناقصه: اجرای شبکه، نصب ایستگاه و صاعقه گیر


23 / 9 / 1399
571بار

موضوع مناقصه: نصب انشعاب


23 / 9 / 1399
535بار

موضوع مناقصه: نصب انشعاب


23 / 9 / 1399
598بار

موضوع مناقصه: اجرای شبکه، نصب ایستگاه و سیستم حفاظت کاتدیک


2 / 9 / 1399
627بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 66/99


2 / 9 / 1399
579بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 69/99


2 / 9 / 1399
572بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 58/99


2 / 9 / 1399
584بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 40/99


28 / 8 / 1399
585بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213


28 / 8 / 1399
533بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212(1)


25 / 8 / 1399
579بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 68/99


25 / 8 / 1399
552بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 67/99


25 / 8 / 1399
575بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 66/99


21 / 8 / 1399
539بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-221


21 / 8 / 1399
538بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-220


21 / 8 / 1399
527بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-219


21 / 8 / 1399
557بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-218


21 / 8 / 1399
545بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-217


28 / 7 / 1399
632بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 59/99


28 / 7 / 1399
638بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 58/99


28 / 7 / 1399
598بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 27/99


28 / 7 / 1399
627بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 23/99


28 / 7 / 1399
636بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 18/99


21 / 7 / 1399
587بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-215


21 / 7 / 1399
553بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-214


15 / 7 / 1399
579بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213 (نوبت اول)


15 / 7 / 1399
568بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212 (نوبت دوم)


15 / 7 / 1399
555بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)


13 / 7 / 1399
563بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 52/99


13 / 7 / 1399
557بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 44/99


13 / 7 / 1399
535بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 37/99


13 / 7 / 1399
556بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 110/98


8 / 7 / 1399
593بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 57/99


8 / 7 / 1399
601بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 56/99


8 / 7 / 1399
519بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 55/99


8 / 7 / 1399
517بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 54/99


8 / 7 / 1399
541بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 53/99


23 / 6 / 1399
642بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/99


23 / 6 / 1399
623بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/99


23 / 6 / 1399
613بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 39/99


23 / 6 / 1399
615بار

چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 31/99


10 / 6 / 1399
667بار

تجدید مناقصه عمومي شماره 42/99


10 / 6 / 1399
636بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 27/99


10 / 6 / 1399
598بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله سوم عمومي شماره 98/98


10 / 6 / 1399
635بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 36/99


10 / 6 / 1399
578بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 30/99


3 / 6 / 1399
589بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-213


3 / 6 / 1399
589بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-209 (نوبت اول)


2 / 6 / 1399
563بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99


2 / 6 / 1399
735بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 45/99


2 / 6 / 1399
561بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 29/99


2 / 6 / 1399
508بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 28/99


2 / 6 / 1399
537بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 12/99


26 / 5 / 1399
601بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-210


26 / 5 / 1399
582بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 44/99


26 / 5 / 1399
560بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 43/99


26 / 5 / 1399
551بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 24/99


26 / 5 / 1399
533بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 23/99


20 / 5 / 1399
604بار

چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99


20 / 5 / 1399
542بار

چاپ آگهی مناقصه عمومی شماره 42/99


20 / 5 / 1399
567بار

چاپ اصلاحیه آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99


20 / 5 / 1399
557بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 41/99


20 / 5 / 1399
570بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 13/99


20 / 5 / 1399
526بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99


11 / 5 / 1399
548بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99


11 / 5 / 1399
551بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99


11 / 5 / 1399
557بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 14/99


11 / 5 / 1399
543بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99


4 / 5 / 1399
608بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي مرحله دوم شماره 11/99


4 / 5 / 1399
576بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 110/98


4 / 5 / 1399
639بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 39/99


4 / 5 / 1399
609بار

چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 19/99


29 / 4 / 1399
649بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99


29 / 4 / 1399
590بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99


29 / 4 / 1399
610بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 36/99


29 / 4 / 1399
558بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 35/99


28 / 4 / 1399
590بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...


22 / 4 / 1399
619بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 34/99


22 / 4 / 1399
614بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 33/99


22 / 4 / 1399
563بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 32/99


22 / 4 / 1399
579بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 31/99


22 / 4 / 1399
557بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 30/99


22 / 4 / 1399
629بار

آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)


17 / 4 / 1399
612بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 29/99


17 / 4 / 1399
599بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 28/99


17 / 4 / 1399
599بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 27/99


8 / 4 / 1399
625بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 26/99


8 / 4 / 1399
591بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 25/99


8 / 4 / 1399
620بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 24/99


8 / 4 / 1399
627بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99


1 / 4 / 1399
627بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 22/99


1 / 4 / 1399
579بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 21/99


1 / 4 / 1399
593بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 20/99


1 / 4 / 1399
620بار

چاپ آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98


24 / 3 / 1399
633بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 19/99


24 / 3 / 1399
598بار

اگهي مناقصه عمومي شماره 18/99


24 / 3 / 1399
545بار

تجدید چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 14/99


24 / 3 / 1399
611بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 11/99


18 / 3 / 1399
603بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 17/99


18 / 3 / 1399
603بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 16/99


18 / 3 / 1399
780بار

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 15/99


13 / 3 / 1399
575بار

تجدید چاپ آگهي مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 07/99


7 / 3 / 1399
660بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 13/99


3 / 3 / 1399
711بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 14/99


28 / 2 / 1399
714بار

اصلاحیه آگهي تجدید مزایده عمومي شماره 01/98


28 / 2 / 1399
606بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99


22 / 2 / 1399
747بار

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی شماره 12/99


22 / 2 / 1399
630بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 11/99


22 / 2 / 1399
651بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 10/99


22 / 2 / 1399
618بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 09/99


22 / 2 / 1399
609بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 08/99


15 / 2 / 1399
691بار

آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99


15 / 2 / 1399
752بار

آگهي تجدید مزایده عمومي شماره 01/98


9 / 2 / 1399
715بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99


9 / 2 / 1399
644بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98


3 / 2 / 1399
614بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205


1 / 2 / 1399
575بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206


1 / 2 / 1399
563بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-207 (نوبت اول)


1 / 2 / 1399
661بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99


1 / 2 / 1399
586بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 05/99


26 / 1 / 1399
533بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 03/99


24 / 1 / 1399
704بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 02/99


24 / 1 / 1399
549بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 01/99


27 / 12 / 1398
583بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-204


27 / 12 / 1398
609بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-203


27 / 12 / 1398
624بار

آگهي نوبت دوم تجدید مناقصه عمومي شماره 61/98


27 / 12 / 1398
584بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 116/98


27 / 12 / 1398
546بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 115/98


25 / 12 / 1398
558بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 114/98


25 / 12 / 1398
607بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 113/98


20 / 12 / 1398
707بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-205


19 / 12 / 1398
589بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 112/98


19 / 12 / 1398
554بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 111/98


19 / 12 / 1398
566بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 110/98


14 / 12 / 1398
581بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 95/98


14 / 12 / 1398
582بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 96/98


14 / 12 / 1398
548بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 108/98


14 / 12 / 1398
787بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 109/98


14 / 12 / 1398
532بار

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-201


11 / 12 / 1398
477بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-208


11 / 12 / 1398
504بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-207


11 / 12 / 1398
489بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-206


11 / 12 / 1398
514بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي نوبت دوم شماره 78/98


5 / 12 / 1398
490بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-204


5 / 12 / 1398
490بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-203


5 / 12 / 1398
522بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 107/98


5 / 12 / 1398
491بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 92/98


21 / 11 / 1398
514بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-201


21 / 11 / 1398
517بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 106/98


21 / 11 / 1398
495بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 105/98


12 / 11 / 1398
668بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 104/98


12 / 11 / 1398
530بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 103/98


12 / 11 / 1398
503بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 102/98


8 / 11 / 1398
966بار

آگهي مزایده عمومي شماره 01/98


7 / 11 / 1398
581بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 74/98


7 / 11 / 1398
526بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 101/98


5 / 11 / 1398
514بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/98


5 / 11 / 1398
505بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/98


1 / 11 / 1398
535بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 96/98


1 / 11 / 1398
34بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 96/98


1 / 11 / 1398
510بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 97/98


30 / 10 / 1398
524بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 100/98


23 / 10 / 1398
503بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 79/98


23 / 10 / 1398
520بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 78/98


21 / 10 / 1398
524بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/98


21 / 10 / 1398
505بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 96/98


18 / 10 / 1398
526بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-191


18 / 10 / 1398
507بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 93/98


16 / 10 / 1398
505بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 95/98


15 / 10 / 1398
518بار

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 92/98


14 / 10 / 1398
510بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 94/98


14 / 10 / 1398
504بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 76/98


9 / 10 / 1398
494بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 91/98


9 / 10 / 1398
545بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 90/98


7 / 10 / 1398
483بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 93/98


7 / 10 / 1398
488بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 92/98


7 / 10 / 1398
477بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-200


2 / 10 / 1398
596بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/98


2 / 10 / 1398
546بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 88/98


30 / 9 / 1398
489بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 47/98


30 / 9 / 1398
465بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 87/98


30 / 9 / 1398
494بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-199


24 / 9 / 1398
517بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 84/98


24 / 9 / 1398
521بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 55/98


18 / 9 / 1398
494بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-198


18 / 9 / 1398
508بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-197


18 / 9 / 1398
550بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 83/98


18 / 9 / 1398
486بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 82/98


18 / 9 / 1398
475بار

آگهي مناقصه عمومي شماره 81/98


17 / 9 / 1398
461بار

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 61/98


11 / 9 / 1398
534بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-196


11 / 9 / 1398
653بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 80/98


11 / 9 / 1398
532بار

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 74/98


11 / 9 / 1398
510بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 79/98


9 / 9 / 1398
541بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 78/98


9 / 9 / 1398
504بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 77/98


9 / 9 / 1398
471بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 76/98


9 / 9 / 1398
615بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 75/98


2 / 9 / 1398
478بار

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 61/98


2 / 9 / 1398
474بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 74/98


22 / 8 / 1398
566بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-195


20 / 8 / 1398
488بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 73/98


13 / 8 / 1398
519بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 72/98


13 / 8 / 1398
502بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 71/98


4 / 8 / 1398
698بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 70/98


22 / 7 / 1398
779بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 69/98


22 / 7 / 1398
721بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 68/98


22 / 7 / 1398
678بار

آگهی ناقصه عمومی شماره 67/98


22 / 7 / 1398
656بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 66/98


15 / 7 / 1398
845بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 64/98


15 / 7 / 1398
670بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 62/98


15 / 7 / 1398
640بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 63/98


15 / 7 / 1398
621بار

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 59/98


8 / 7 / 1398
759بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 65/98


8 / 7 / 1398
672بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 61/98


8 / 7 / 1398
631بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 55/98


1 / 7 / 1398
812بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 60/98


1 / 7 / 1398
772بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 59/98


1 / 7 / 1398
549بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 58/98


26 / 6 / 1398
597بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-193 (نوبت اول)


26 / 6 / 1398
603بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 53/98


26 / 6 / 1398
494بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-194 (نوبت اول)


26 / 6 / 1398
578بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 54/98


23 / 6 / 1398
839بار

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 56/98


16 / 6 / 1398
678بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 57/98


16 / 6 / 1398
624بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 52/98


16 / 6 / 1398
667بار

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 35/98


16 / 6 / 1398
519بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 56/98


16 / 6 / 1398
501بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 48/98


16 / 6 / 1398
23بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 48/98


16 / 6 / 1398
407بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 47/98


12 / 6 / 1398
523بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 51/98


5 / 6 / 1398
527بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 44/98


4 / 6 / 1398
540بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 49/98


4 / 6 / 1398
482بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 50/98


4 / 6 / 1398
489بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 45/98


30 / 5 / 1398
709بار

آگهی مناقصه عمومی شماره (46/98)


28 / 5 / 1398
481بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 43/98


28 / 5 / 1398
512بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 42/98


28 / 5 / 1398
476بار

آگهی تجدید مناقصه عمومي شماره 10/98


22 / 5 / 1398
561بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 41/98


22 / 5 / 1398
491بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 40/98


16 / 5 / 1398
500بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-192


15 / 5 / 1398
512بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 39/98


15 / 5 / 1398
23بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 39/98


15 / 5 / 1398
514بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 38/98


15 / 5 / 1398
503بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 37/98


15 / 5 / 1398
433بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 36/98


8 / 5 / 1398
479بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-191


8 / 5 / 1398
485بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 35/98


8 / 5 / 1398
502بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 34/98


2 / 5 / 1398
500بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 33/98


2 / 5 / 1398
486بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 32/98


2 / 5 / 1398
452بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 31/98


24 / 4 / 1398
555بار

تجدید فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-187


24 / 4 / 1398
490بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 30/98


24 / 4 / 1398
495بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 29/98


24 / 4 / 1398
463بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 28/98


18 / 4 / 1398
578بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-190


18 / 4 / 1398
531بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-189


18 / 4 / 1398
531بار

فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-188


18 / 4 / 1398
479بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 27/98


12 / 4 / 1398
639بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 25/98


12 / 4 / 1398
462بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 26/98


20 / 3 / 1398
1465بار

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 02/98


20 / 3 / 1398
1036بار

تجدید فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-182 (نوبت اول)


20 / 3 / 1398
1151بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 22/98


20 / 3 / 1398
484بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 21/98


20 / 3 / 1398
494بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 20/98


12 / 3 / 1398
373بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 14/98


11 / 3 / 1398
389بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 18/98


11 / 3 / 1398
408بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 17/98


11 / 3 / 1398
408بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 16/98


11 / 3 / 1398
389بار

آگهی مناقصه عمومی شماره 15/98