فلوچارت فرایندهای ارائه خدمات شرکت گاز استان فارس:

به منظور آگاهی از فرایندهای خدمات ارائه شده در شرکت گاز استان فارس لطفا بر روی فرم فلوچارت مورد نیاز کلیک نمایید.

   دانلود : فلوچارت شماره 5- فرایند تقاضای تجدید بنا.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : فلوچارت شماره 3- جابه جایی.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : فلوچارت شماره 14-درخواست صدور قبض المثنی.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فلوچارت شماره11-تغییر درخواست نام مشترک.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : فلوچارت شماره9-اصلاح قبض.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فلوچارت شماره8-درخواست اشتراک عمده.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : فلوچارت شماره 6- فرایند تقاضای جمع آوری کنتور.pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود : فلوچارت شماره 7- فرایند درخواست اشتراک جزء.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : فلوچارت_شماره_4-_فرایند_جمع_آوری_علمک.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : فلوچارت شماره 2- فرایند تقاضای علمک(انشعاب).pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : فلوچارت_شماره_1-_فرایند_تقاضای_شبکه_.pdf           حجم فایل 291 KB