الزامات قانونی:

الزامات قانونی آن دسته از الزاماتی هستند كه توسط یك نهاد دولتی یا سازمان نظارتی تعیین می‌شوند. رعایت این الزامات در فعالیت هایی که مشمول رعايت قوانين و الزامات هستند اجباری می باشد. شرکت گاز استان فارس الزامات قانونی مرتبط با این شرکت را شناسایی کرده و خود را ملزم به اجرای الزامات و بسط آنها در کليه فعاليتهای شرکت گاز می داند:

1- بیانیه حفظ حریم خصوصی

2- بیانیه سطح توافق خدمات در تارنما

3- سند راهبرد مشارکت

جهت دسترسی به بیانیه سطح خدمت مربوط به هر یک از خدمات شناسه دار شرکت ملی گاز ایران اینجا کلیک نمایید.