پاسخ: مالک بایستی با در دست داشتن قبض گاز و مدارک شناسایی خود و ملک به دفاتر پیشخوان در سطح شهر یا روستا خود مراجعه نماید.

پاسخ: به احتمال زیاد هنگام قرائت مشترک در منزل نبوده است. قبوض صادر شده بر اساس قرائت کنتور می باشد و در صورتیکه بازه زمانی قبض صادر شده بین دو فصل سرد و گرم باشد باید به اداره گاز (واحد مشترکین) مراجعه کرده تا بررسی گردد.

پاسخ: با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرید.

پاسخ: در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی قبض افدام و فیش آن را به منظور جلوگیری از قطع گاز به امور مشترکین اداره گاز منطقه خود ارائه نمایند

پاسخ: بعد از پرداخت صورتحساب به دفاتر پیشخوان واقع در محله خود مراجعه نمایید و در خواست کسر بدهی را انجام دهید.

پاسخ: با یادداشت آخرین شماره کنتور و قبض قبلی به اداره مربوطه مراجعه شود.

پاسخ: پس از ارائه مجوز حفاری از شهرداری به شرکت گاز علمک در نوبت نصب قرار می گیرد.

پاسخ: با واحد نصب و انشعابات اداره گاز مربوطه تماس بگیرند.

پاسخ: با شماره 194 یا شماره های دیگر حوادث گاز درج شده بر روی قبض گاز تماس گرفته شود