لطفاً برای اطلاع و آگاهی از قوانین و مقررات اداری، به فایل های پیوست مراجعه گردد.

   دانلود : تصویب نامه حقوق شهروندی.pdf           حجم فایل 489 KB
   دانلود : قانون منع بکارگیری بازنشستگان.pdf           حجم فایل 3223 KB
   دانلود : قانون خدمت وظیفه عمومی.pdf           حجم فایل 3996 KB
   دانلود : رسیدگی به تخلفات پیمانکاران.pdf           حجم فایل 580 KB
   دانلود : تصویب نامه حقوق شهروندی.pdf           حجم فایل 489 KB
   دانلود : مقررات اداری و استخدامی کارکنان.pdf           حجم فایل 582 KB
   دانلود : قانون مبارزه با پولشويي.pdf           حجم فایل 1227 KB
   دانلود : قانون ارتقاء سلامت نظام اداری.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : قانون مناقصات.pdf           حجم فایل 1602 KB
   دانلود : روش اجرایی مناقصات.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود : دستور_العمل_عفاف_و_حجاب.pdf           حجم فایل 1002 KB
   دانلود : قانون_سلامت_اداری.pdf           حجم فایل 184 KB
   دانلود : منشور-حقوق-شهروندی-در-نظام-اداری.pdf           حجم فایل 595 KB