معافیت‌های قانونی برای ذینفعان:

لطفاً جهت آگاهی و  اطلاع از آخرین معافیت‌های قانونی (ویرایش 1401) برای ذینفعان به فایل‌های پیوست مراجعه گردد.

   دانلود : معافیت1401.pdf           حجم فایل 1696 KB
   دانلود : معافیت_1401..pdf           حجم فایل 1510 KB
   دانلود : معافیت هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 1458 KB
   دانلود : گازبها، اماکن مذهبی.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : مدارس دولتی.pdf           حجم فایل 1458 KB
   دانلود : کمیته امداد و بهزیستی.pdf           حجم فایل 989 KB
   دانلود : رده های بسیج.pdf           حجم فایل 997 KB
   دانلود : انشعاب ایثارگران.pdf           حجم فایل 1364 KB
   دانلود : حسینیه ها.pdf           حجم فایل 997 KB
   دانلود : اماکن مذهبی.pdf           حجم فایل 2244 KB