لطفاً برای اطلاع و آگاهی از فرایندهای خدمات قابل ارائه به مشترکین و دسترسی به فرمهای درخواست خدمات  به فایل های پیوست مراجعه گردد.

   دانلود : خدمات_شرکت_و_نمودار_فرایند_ارئه_آنها.pdf           حجم فایل 1328 KB
   دانلود : فرم درخواست فسخ قراردادOPR-FO-65-(0)-96.pdf           حجم فایل 645 KB
   دانلود : فرم درخواست جمع آوری کنتور و.docx           حجم فایل 96 KB
   دانلود : فرم تقاضای گازرسانی مصارف عمده.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : فرم تقاضای شبکهOPR-FO-22-(0)-96.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : فرم تقاضای انشعابOPR-FO-25-(0)-96.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : فرم تغییر نام.xls           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرم تغییر ظرفیت.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرم تعهد محضری تجاری.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرم تاییدیه لوله کشی جدید 970431.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم الحاقیه تغییر نام جزء.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسی نقشه.doc           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فرم استعلام وجود نقشه و سربرگ.docx           حجم فایل 96 KB
   دانلود : فرم اعلام شروع عمليات نقشه برداري زمینی.docx           حجم فایل 19 KB