شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر
خدمت مورد مراجعه شغل تحصیلات سن جنسیت
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
سطح رضایت

پرسش محور سنجش ردیف
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار شفافیت فرآیندی 1
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمت 2
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی 3
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
پاسخگویی و مسئولیت پذیری

4
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت 5
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما 6

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها 7
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد تسلط بر فرآیند 8
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت زمان فرآیند

9
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت 10
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت 11
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند

12
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه 13
ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف 14
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت 15
احساس رضایت از خدمت دریافت شده کلیت فرآیند 16
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه موردنظر خود دارید مرقوم فرمایید