مندرجات این بخش شامل همه بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به اعطای امتیازات و معافیت های قانونی قابل استفاده برای ذینفعان میباشد.

 

   دانلود : 1400بیمه.pdf           حجم فایل 985 KB
   دانلود : جداول هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : تعرفه گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : تعرفه جایگاهها.pdf           حجم فایل 561 KB
   دانلود : تعدیل تعرفه گاز طبیعی در بخش نیروگاهی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : بیمه مشترکین گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 1191 KB
   دانلود : افزایش گازبها از 970329 (2).pdf           حجم فایل 1148 KB
   دانلود : افزایش گازبها از 970329 (1).pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : اصلاحیه بند 9-2-2 مجموعه مقررات.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : معافیت هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 1249 KB
   دانلود : معافیت گازبها، مالیات و عوارض اماکن مذهبی.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : دستورالعمل معافیت گازبها مدارس مدارس.pdf           حجم فایل 2313 KB
   دانلود : معافیت هزینه انشعاب خانواده شهدا و ایثارگران.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : بخشودگی هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 949 KB
   دانلود : بخشودگی هزینه برقراری انشعاب حسینیه ها.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : مجموعه مقررات و شرایط استفاد.pdf           حجم فایل 949 KB
   دانلود : جداول هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : اصلاحیه بند 9-2-2 مجموعه مقررات.pdf           حجم فایل 431 KB