استانداردها و دستور العمل هاصفحه در دست طراحي مي باشد