صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > دستور العمل های فنی مهندسی 

دستور العمل های فنی مهندسی


دستورالعمل‌ها و فرم‌های مورد نیاز:

   دانلود : فلوچارت تایید نقشه بیلت.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : معافیت صنایع.pdf           حجم فایل 290 KB
   دانلود : فلوچارت تایید نقشه ازبیلت.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : مصوبه شورای اقتصاد.pdf           حجم فایل 1830 KB
   دانلود : فرم معرفي شركت مشاور نقشه برداري.docx           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فرم معرفي کروکی بردار .docx           حجم فایل 90 KB
   دانلود : فرم درخواست تحویل نقاط یو تی ام.docx           حجم فایل 129 KB
   دانلود : فرم درخواست بررسی نقشه.doc           حجم فایل 19 KB
   دانلود : فرم استعلام وجود نقشه و سربرگ.docx           حجم فایل 96 KB
   دانلود : فرم اعلام شروع عمليات نقشه برداري زمینی.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : روش اجرایی خدمات مهندسی.PDF           حجم فایل 305 KB