صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

دستیابی به دانش فنی بومی‌شده در حوزه پالایش گاز طی سال جاری

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران تمرکز خود را بر دستیابی به دستاوردهایی قرار داده که خودکفایی شرکت گاز در تمامی بخش‌ها تا پایان سال جاری و حداکثر تا پایان دولت را محقق می سازد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مظلوم فارسی‌باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: بر این اساس، این اقدامات در ۴ س