صفحه اصلی > قوانین و مقررات مشترکین و ارباب رجوع 

قوانین و مقررات مشترکین و ارباب رجوع


مندرجات این بخش شامل همه بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به اعطای امتیازات و معافیت های قانونی قابل استفاده برای ذینفعان میباشد.

 

   دانلود : دستورالعمل معافیت گازبها مدارس مدارس.pdf           حجم فایل 2313 KB
   دانلود : افزایش گازبهاء 2.pdf           حجم فایل 1148 KB
   دانلود : افزایش گازبها 1.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : معافیت هزینه انشعاب مساجد و اماکن مذهبی.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : معافیت هزینه انشعاب خانواده شهدا و ایثارگران.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : معافیت مدارس 98.pdf           حجم فایل 1063 KB
   دانلود : بخشودگی هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 949 KB
   دانلود : بخشودگی هزینه برقراری انشعاب حسینیه ها.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : مجموعه مقررات و شرایط استفاد.pdf           حجم فایل 949 KB
   دانلود : قرارداد بیمه مشترکین.pdf           حجم فایل 1134 KB
   دانلود : جداول هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : بیمه حوادث مشترکین خانگی-تجاری گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : اصلاحیه بند 9-2-2 مجموعه مقررات.pdf           حجم فایل 431 KB
   دانلود : تعرفه گاز طبیعی.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : تعرفه جایگاهها.pdf           حجم فایل 1148 KB
   دانلود : تعدیل تعرفه گاز طبیعی در بخش نیروگاهی.pdf           حجم فایل 298 KB