تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
پیامهای ایمنی
مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره  30/98
11:37 1398/4/24

آگهي مناقصه عمومي شماره 30/98

نصب 1100 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در روستاهای شهر میان، بازبچه ، مهدی آباد، آب باریک و سایر روستاهای تابعه شهرستان اقلید .(روش فهرست بهایی)

آگهي مناقصه عمومي شماره  29/98
11:36 1398/4/24

آگهي مناقصه عمومي شماره 29/98

اجرای 18500 متر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن و نصب 150 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC جهت توسعه شبکه شهرستان شیراز و روستاهای تابعه .(روش فهرست بهایی)

آگهي مناقصه عمومي شماره  28/98
11:34 1398/4/24

آگهي مناقصه عمومي شماره 28/98

اجرای 20000 متر شبکه گذاری فلزی و پلی اتیلن و نصب 100 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC جهت توسعه شبکه شهرستان اقلید .(روش فهرست بهایی)

اطلاعیه ها
اخبار