صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
موضوع مناقصه : نگهداشت ای سیستم مانیتورینگ
 ١٠:٣١ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول
 ١٠:٣٠ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7321 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن به روستاهای توابع جهرم شامل :سروو،خرم آباد و حسین آباد، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC(فهرست بهایی).
 ١٦:٤٨ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه تکمیل گازرسانی ، حمل ،بارگیری ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS مسطح با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و هیتر متناسب با ایستگاه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه بودار کننده با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.Sبه روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PCجهت روستاهای محور اهل- پاقلات -کودیان شامل روستاهای کال ، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد ( فهرست بهایی).
 ١٦:٤٦ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
خرید دستگاه بوسنج بر اساس مجوز شماره 1399.221
 ٠٩:٥٠ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>