صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 31/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل خط تغذیه و ساختمان ایستگاه C.G.Sمربوط به دوزه از توابع جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ١٤:٢٨ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 30/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه سه گازرسانی شیراز و روستاهای تابعه ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC ( فهرست بهایی)
 ١٤:٢٧ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)
آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)
 ١٤:٢٦ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 29/99
نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در شهر های لامرد، علامرودشت ، و روستاهای احشام ، ده کهنه ، فاضلی ، دهنو فاضلی، شیخ عامر، دهنو ، حاجی آباد، دهبان ، نعمه، چاه ورز، ززه، ظالمی، هرار سفید، فخرایی و سمنتوج و سایر روستاهای تابعه شهرستان لامرد به روش تامین کالا ،تجهیزات و نصب به صورت توام نیمه PC (فهرست بهایی).
 ١٠:٥٠ - 1399/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 28/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: 12020 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 600 فقره انشعاب پلی اتیلن جهت مقاوم سازی و تعویض شبکه های فرسوده در شیراز ، به روش تامین کالا ،تجهیزات و نصب به صورت توام نیمه PC (فهرست بهایی).
 ١٠:٤٩ - 1399/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی شماره 27/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه 2 گازرسانی شیراز ، روستاهای تابعه ، به روش تامین کالا ،تجهیزات و نصب به صورت توام نیمه PC (فهرست بهایی).
 ١٠:٤٨ - 1399/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 26/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: عملیات اداری ، دفتری ، تاسیسات فنی ، فضای سبز و تنظیفات ساختمانهای شرکت گاز در شیراز و حومه.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٥ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 25/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: عملیات نشت یابی در استان فارس.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٤ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 24/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22802 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق 2 و 3 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٣ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق او 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ١٠:١٢ - 1399/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>