صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 39/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36000متر شبکه فلزی وپلی اتیلن و نصب 400 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شهرستان بوانات و سرچهان به روش تامین کالا ، تجیهزات و نصب به صورت توام نیمه PC( فهرست بهایی )
 ٠٨:٠٩ - 1399/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 19/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 13438 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 8 مورد علمک صنعتی به 21 صنعت در سطح شهرستانهای سروستان ، فسا،جهرم ، فیروز آباد ، کازرون و سایر نقاط پراکنده استان فارس ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC.(فهرست بهایی).
 ٠٨:٠٩ - 1399/05/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 38/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 16935 متر شبکه گازرسانی به مجموعه پاسخن شامل روستاهای اسماعیل آباد، علی آبادو کوهگرد از توابع داراب به روش تامین کالا ، تجیهزات و نصب به صورت توام PC( فهرست بهایی )
 ١١:١٥ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 37/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: احداث ساختمان اداری ششده از توابع فسا( فهرست بهایی )
 ١١:١٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 36/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 50000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 20 فقره علمک پلی اتیلن جهت گازرسانی به صنابع پراکنده استان فارس ( پکیج شناور ) ، به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توام PC( فهرست بهایی)
 ١١:١٤ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 35/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 36120 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان مرودشت ، به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توام نیمه PC( فهرست بهایی)
 ١١:١٣ - 1399/04/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206 (نوبت اول) خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره ...
 ١٣:٠٨ - 1399/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 34/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 650فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستان خنج ( فهرست بهایی)
 ١٤:٣١ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 33/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای پروژه تکمیل گازرسانی به روستاهای کمهر-فاز1 از توابع سپیدان وتست خط اجراشده 8 اینج با فشار 250PSI قبلی و نصب شیر های مورد نیاز وصل به گاز، نصب Ventها و ورودی خروجی هیتر ایستگاه قدیمی و رفع ایرادات احتمالی و راه اندازی یک واحد ایستگاه CGS به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت، به همراه انجام کارهای ساختمانی و برقی مربوطه به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC (روش فهرست بهایی)
 ١٤:٣٠ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 32/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تامین نیروی فنی و امداد و مرکز پیام در زون شیراز و نواحی
 ١٤:٢٩ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>