صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

اخبار > آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
نسخه چاپي

آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98

آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98

موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول

شركت گاز استان فارس ( سهامي خاص ) آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98 ( يك مرحله اي –نوبت اول )( شماره مجوز :1399.575 ) مزایده گـزار : شركت گاز استان فارس موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول 1شرکت گاز استان فارس در نظر دارد آپارتمانهای مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت تقدی به فروش برساند متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک هفته کاری (در وقت اداری تا تاریخ 17/02/99) ، از ساعت 8 لغایت 13 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی :شیراز – بلوار استقلال – تقاطع باغ حوض-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس- طبقه دوم امور قراردادها شرکت گاز استان فارس مراجعه نمایند. توضیحات: 1- شرکت گاز استان فار سدر هر یک یا تمامی و قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 2- جهت خرید اوراق شرکت درمزایده به امور قراردادها به آدرس فوق الذکر مراجعه و همچنین پیشنهاد دهندگان باید نسخه دریافتی اوراق مربوطه را با قید قبولی امضا کرده وبرای هر آپارتمان باید پیشنهاد واوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شدهو به پیشنهادخود را درپاکت ج لاک و موم شده ضمیمه و به انضمام فیش واریزی مربوطه به 10 درصد قیمت پایه کارشناسی در پاکت الف لاک وموم شده ( با قید مربوط به آپارتمان ردیف آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند. حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه31/02/99 به دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، ارایه گردد.( ضمناً خرید اوراق هر کدام یک از آپارتمان ها 000/300 ریال می باشد.) 3- به پیشنهاد ات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردید ترتیب اثر داده نمی شود. 4- وجوه واریزی نفرات دوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد. 5- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد. 6- قیمت پایه آپارتمانها موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است. 7- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و هم زمان با انعقاد قرارداد به صورت نقدی است. 8- کلیه آپارتمانها با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار میگردندو درصورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده شرکت می باشد و در صورت نیاز به اصلاحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز، تجمیع، دریافت سند شش دانگ ، رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار می باشد و شرکت هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نمایدو شرکت هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط مینماید. 9- زمان و مکان مزایده ساعت 10 صبح مورخ 10/03/99– ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس – بلوار استقلال – نبش خیابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن کنفرانس . 10- کل هزینه استعلامات ( جهت دارایی و شهرداری ) برعهده شرکت می باشد و هزینه دفتر نویسی به عهده برنده مزایده ( خریدار)می باشد. 11- بازدید از آپارتمانها و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از آپارتمان مورد نظر و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی برخلاف آن مردود می باشد. 12- در املاکی که نیاز به تفکیک و اصلاح باشد در صورت بروزمشکلات درخصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک وجوه واریزی عینا به خریدارمسترد میگرددو خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در این صورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود. 13- قطعیت معامله منوط به مواففت شرکت ملی گاز ( تهران) می باشد. 14- برای شرکت در مزایده ارایه فیش واریزی به میزان 10 درصد قیمت پایه هر آپارتمان به صورت نقدی یا واریز به حساب شماره 784071200 بانک تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت 5107731به نام شرکت گاز استان فارس الزامی است.هرگاه نفرات اول و دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 15- شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارایه کارت شناسایی معتبر به همراه ارایه رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 10% درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند. 16- بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایش پاکت ها نخواهد شد. 17- مهلت تخلیه واحد های دارای سکنه تا 31/04/99 می باشد و کلیه آپارتمان ها دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ می باشند. 18- تاریخ درج آگهی ، نوبت اول : 13/02/99 تاریخ درج آگهی ، نوبت دوم:14/02/99 املاک برای مزایده ( 1399) ردیف آدرس آپارتمان پلاک ثبتی نوع آپارتمان کاربری زیر بنا قیمت پایه کل شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان وضعیت آپارتمان توضیحات 1 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه هم کف 3238/2541 مسکونی مسکونی 81.32 000/000/800/6 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد دوخوابه می باشد. 2 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه هم کف 3240/2541 مسکونی مسکونی 115.54 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد. 3 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه هم کف 3239/2541 مسکونی مسکونی 116.64 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 4 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه اول 3243/2541 مسکونی مسکونی 116.66 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 5 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه اول 3241/2541 مسکونی مسکونی 99.09 000/000/900/6 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد دو خوابه می باشد 6 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه اول 3242/2541 مسکونی مسکونی 116.64 000/000/100/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 7 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه دوم 3244/3241 مسکونی مسکونی 99.09 000/000/900/6 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد دو خوابه می باشد 8 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه دوم 3245/2541 مسکونی مسکونی 116.64 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 9 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه دوم 3246/2541 مسکونی مسکونی 116.66 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 10 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه سوم 3248/2541 مسکونی مسکونی 116.66 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 11 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه سوم 3249/2541 مسکونی مسکونی 116.66 000/000/000/8 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد سه خوابه می باشد 12 شیراز- گلدشت معالی آباد- جنب شهرداری منطقه شش( مجتمع فرانسوی ساز)بلوک 250-85- طبقه سوم 3247/2541 مسکونی مسکونی 99.09 000/000/900/6 ریال در تصرف شرکت است و تخلیه در تاریخ 31/04/98 مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. واحد دو خوابه می باشد

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/15 - ١٠:٣٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 339
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج