صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

اخبار > آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)
نسخه چاپي

آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)

آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98)

آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم اموال غیر منقول (01/98) شرکت گاز استان فارس در نظر دارد آپارتمانهای مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت تقدی به فروش برساند متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا تاریخ 25/04/99 ، از ساعت 8 لغایت 13 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی :شیراز – بلوار استقلال – تقاطع باغ حوض-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس- طبقه دوم امور قراردادها شرکت گاز استان فارس مراجعه نمایند. توضیحات: 1- شرکت گاز استان فارس در رد یا قبول ، هریک یا تمامی ، از پیشنهادات مختار است. 2- جهت خرید اوراق شرکت درمزایده می بایست: الف- مراجعه به امور قراردادها به آدرس فوق الذکر و برای هر آپارتمان باید پیشنهاد اوراق و پاکت مستقل تهیه ، تنظیم، تکمیل و امضا نماید. .( ضمناً خرید اوراق هر کدام یک از آپارتمان ها 000/300 ریال می باشد.) ب- پیشنهاد دهندگان باید نسخه دریافتی اوراق مربوطه را با قید قبولی امضا نمایند و فیش واریزی مربوطه به 10 درصد قیمت پایه کارشناسی اعلام شده در این آگهی را در پاکت الف لاک وموم شده ( با قید مربوط به آپارتمان ردیف آگهی ) و همچنین پیشنهاد قیمت خود را درپاکت ج لاک و موم شده، قراردهند. ج-پیشنهاد دهندگان باید پاکات( الف، ج) خود را حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 08/05/99 به دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، تحویل و رسید دریافت نمایند.به پیشنهاد ات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد، ترتیب اثر داده نمی شود. 3- وجوه واریزی نفرات دوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده، مسترد نخواهد شد. 4- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار می باشد (موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی). 5- قیمت پایه آپارتمانهای موضوع مزایده، بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است. 6- نحوه دریافت ثمن معامله، پس از اعلام برندگان و هم زمان با انعقاد قرارداد به صورت نقدی است. 7- کلیه آپارتمانها با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار میگردندو درصورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده شرکت گاز می باشد و در صورت نیاز به اصلاحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز، تجمیع، دریافت سند شش دانگ ، رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار می باشد و شرکت هیچگونه هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نمایدو شرکت هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید. 8- زمان و مکان مزایده ساعت 10 صبح مورخ 13/05/99 – ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس – بلوار استقلال – نبش خیابان باغ حوض – نبم طبقه همک – سالن وصال . 9- کلیه ی هزینه استعلامات ( جهت دارایی و شهرداری ) برعهده شرکت گاز بوده و هزینه دفتر نویسی به عهده برنده مزایده ( خریدار) می باشد. 10-بازدید از آپارتمانها و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت درمزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی است و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از آپارتمان مورد نظر و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی برخلاف آن مردود می باشد. 11- در املاکی که نیاز به تفکیک و اصلاح باشد در صورت بروز مشکلات درخصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک وجوه واریزی عینا به خریدارمسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در این صورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود. 12- قطعیت معامله منوط به مواففت شرکت ملی گاز ( تهران) می باشد. 13- برای شرکت در مزایده ارایه فیش واریزی به میزان 10 درصد قیمت پایه کارشناسی هر آپارتمان به صورت نقدی یا واریز به حساب شماره 784071200 بانک تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت 5107731به نام شرکت گاز استان فارس، الزامی است.هرگاه نفرات اول و دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 14- شرکت کنندگان در مزایده، می توانند در موعد یاد شده با ارایه کارت شناسایی معتبر به همراه ارایه رسید تحویل پاکت مزایده ، در جلسه شرکت نمایند. 15- بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایش پاکت ها نخواهد شد. 16- مهلت تخلیه واحد های دارای سکنه تا 15/05/99 می باشد و مجتمع 4 طبقه و فاقد آسانسور می باشد. کلیه آپارتمان ها دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ می باشند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/22 - ١٤:٢٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 572

خروج