تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
پیامهای ایمنی
مناقصات و مزایده
آگهي  تجدید مناقصه عمومي شماره  02/98
13:7 1398/3/20

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 02/98

اجرای 86650 متر گازرسانی به صنایع مصرف کننده سوخت مایع 2 ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC بصورت پراکنده در سطح استان فارس(روش فهرست بهایی)

آگهي مناقصه عمومي شماره  22/98
13:4 1398/3/20

آگهي مناقصه عمومي شماره 22/98

اجرای 16911 متر شبکه به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC جهت تکمیل گازرسانی به روستاهای شوراب، مهدی آباد، دهداری، شکرآباد، احمد آباد، عباس آباد و دهنو از توابع شیراز( فهرست بهایی)

آگهي مناقصه عمومي شماره  21/98
13:3 1398/3/20

آگهي مناقصه عمومي شماره 21/98

اجرای 16000متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 670 فقره انشعاب ه پلی اتیلن،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح شهرستان پاسارگاد و ارسنجان و روستاهای تابعه( فهرست بهایی)

آگهي  مناقصه عمومي شماره  20/98
13:2 1398/3/20

آگهي مناقصه عمومي شماره 20/98

اجرای 1800 فقره انشعاب ه پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده،به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح شهرستان لامرد و روستاهای تابعه( فهرست بهایی)

اطلاعیه ها
اخبار