• .
  • .
  • .

برگزاری جلسه شورای همیاری در گاز استان فارس

به گزارش روابط عمومی، هفتاد و ششمین جلسه شورای همیاری با حضور اعضا و مدعوین برگزار و پس از ارائه گزارش کمیته ارزیابی صرفه جویی پیشنهادهای اجرایی و بحث و بررسی، به 46 پیشنهاد اجرا شده در گاز استان فارس مبلغ 8 میلیون و پانصد هزار ریال پاداش تخصیص داده شد.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما