• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
96155
خرید اقلام الکتریکال مورد نیاز سیستم مانیتورینگ
1396/04/03
1396/04/17


96156
آگهی ارزیابی کیفی تأمین کنندگان مناقصه K-96-156
1396/04/03
1396/04/17


9691
نگهداری و تعمیر دوره ای سامانه دیسپچینگ ملی گاز ،سیستم های مانیتورینگ ، میترینگ و سیستم های سلول خورشیدی در سطح استان فارس
1396/07/19
1396/08/03


9690
تعمیرات شبکه توزیع شهری و انشعابات گاز در سطح گاز رسانی منطقه یک و چهار شیراز
1396/07/17
1396/08/01


96158
مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی
1396/07/12
1396/07/26


9683
تجدید مناقصه نصب 1300متر شبکه انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر علامرودشت و روستاهای تابعه
1396/07/12
1396/07/26


9680
تجدید مناقصه اجرای 20000 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب در شهرستان شیراز
1396/07/12
1396/07/26


9688
اجرای 8800 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن در شهرستان آباده
1396/07/12
1396/07/26


9687
اجرای 36200 متر شبکه و نصب 170 فقره انشعاب پلی اتیلن در روستاهای توابع شهرستان نورآباد
1396/07/12
1396/07/26


9686
گازرسانی
1396/07/12
1396/07/26


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما