• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
[نمایش]
نصب 750 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح شهرستان خنج و روستاهای کهنوبه ،تخته ، جنگویه، چاه طلا ،سیف آبادو سایر روستاهای تابعه (روش فهرست بهایی)-99-97
1397/12/01
1397/12/15


[نمایش]
نصب 1700 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به صورت پراکنده به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در شهرستان مرودشت و روستاهای تابعه(روش فهرست بهایی)-97-112
1397/12/01
1397/12/15


[نمایش]
اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 57/97
1397/11/28
1397/12/13


[نمایش]
تعمیر و کالیبراسیون 35000دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح شیراز،خرامه ، کوار و سروستان (روش فهرست بهایی)-تجدید 97/57
1397/11/17
1397/12/01


[نمایش]
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-97-180 -
1397/11/17
1397/11/29


[نمایش]
انجام عملیات نشت یابی جهت شبکه های گازرسانی، انشعابات، خطوط تغذیه و تاسیسات تقلیل فشار و -97-111
1397/11/17
1397/12/01


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما