• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9736
جرای 16000 مترپروژه گازرسانی به روش تامین کالا،...
1397/04/27
1397/05/10


9719
تجدید مناقصه اجرای 16440 مترپروژه گازرسانی خط تغذیه، خرید، ساخت، نصب و ...
1397/04/27
1397/05/10


9735
پروژه تغییرات و احداث ابنیه فنی ایستگاه CGS-TBS قطب آباد و ایستگاه CGS جهرم
1397/04/19
1397/05/02


9734
اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب...
1397/04/19
1397/05/02


9711
اجرای 33651 مترخط تغذیه فلزی و شبکه فلز ی و پلی اتیلن، خرید، ساخت، نصب
1397/04/11
1397/04/25


9732
آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی- شماره 32/97
1397/04/13
1397/04/23


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما