• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
96116
اجرای 101118متر پروژه گازرسانی... ذر روستاهای توابع شهرستان داراب
1396/10/11
1396/10/25


96115
اجرای 35620 متر پروژه گازرسانی...در روستاهای بوزنجان علیا، ابنو، بوزنجان سفلی از توابع سپیدان
1396/10/11
1396/10/25


96114
اجرای سرویس شیر، روانکاری، تخریب و بازسازی حوضچه و .... در سطح منطقه 2 گازرسانی شیراز
1396/10/11
1396/10/25


96113
اجرای 12000متر پروژه گاز رسانی به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC به صنایع پراکنده استان فارس
1396/10/04
1396/10/18


96112
اجرای 24700 پروژه گاز رسانی فلزی و خرید.....در ناحیه صنعتی خرمبید2
1396/09/27
1396/10/11


96110
اجرای 12000 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و نصب 150 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در شهرستان بوانات و روستاهای تابعه
1396/09/27
1396/10/11


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما