• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9651
گازرسانی اجرای 14700 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن تجدید مناقصه
1396/05/30
1396/06/13


9668
گاز رسانی و نصب 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی
1396/05/30
1396/06/13


9667
گاز رسانی و اجرای 20000 متر توسعه شبکه فلزی و پلی اتیلن
1396/05/30
1396/06/13


9659
گاز رسانی و اجرای 55676 متر شبکه
1396/05/25
1396/06/08


9666
گاز رسانی و اجرای 7320 متر خط تغذیه و تقویت گاز رسانی
1396/05/25
1396/06/08


9665
گاز رسانی و اجرای 11860 متر شبکه گاز رسانی به صنایع
1396/05/25
1396/06/08


9664
گاز رسانی و اجرای 5000 متر شبکه پلی اتیلن
1396/05/25
1396/06/08


9663
تعمیرات اساسی خطوط لوله تغذیه و شبکه گاز
1396/05/23
1396/06/06


9662
گاز رسانی و اجرای 31350متر شبکه
1396/05/18
1396/06/01


9661
گاز رسانی و اجرای 72230 متر شبکه
1396/05/18
1396/06/01


12345678910>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما