• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
96136
خدمات اداری، دفتری، تاسیسات فنی، فضای سبز و تنظیفات ساختمان های شرکت گاز در شیراز و حومه
1396/12/14
1397/01/14


96138
اجرای 43200 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 720 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان فراشبند 138
1396/12/09
1396/12/23


96137
تامین خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت گاز استان فارس شامل تامین خودروهای استیجاری و سرویس کارکنان نوبت کار در سطح استان فارس
1396/12/07
1396/12/21


96134
اجرای سرویس و روانکاری شیر، ساخت و تعمیرات حوضچه و ... در سطح گازرسانی منطقه یک و چهار شیراز و حومه
1396/11/30
1396/12/14


96135
اجرای 14000 مترشبکه پلی اتیلن و نصب 150 فقره انشعاب ... و نصب بصورت توام PCدر سطح شهرستان خرامه
1396/11/30
1396/12/14


96133
اجرای 45435 مترشبکه فلزی و پلی اتیلن همراه با خرید، ساخت، نصب ..در روستاهای توابع شیراز
1396/11/30
1396/12/14


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما