• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
[نمایش]
اجرای 24600متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و نصب 120 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روشPC در شهرستان زرین دشت(روش فهرست بهایی)
1397/06/27
1397/07/11


[نمایش]
اجرای 26000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش PC جهت توسعه شبکه شهرستان نی ریز(روش فهرست بهایی)
1397/06/27
1397/07/11


[نمایش]
اجرای 73200 متر پروژه گازرسانی به صنایع مصرف کننده سوخت مایع -1 به روش PC (فهرست بهایی)
1397/06/27
1397/07/11


[نمایش]
اجرای 18000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 500 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC جهت توسعه شبکه شهرستان کوار (روش فهرست بهایی)
1397/06/21
1397/07/04


[نمایش]
اجرای 18000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 500 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به روش PC جهت توسعه شبکه شهرستان کوار (روش فهرست بهایی)
1397/06/21
1397/07/04


[نمایش]
تعمیر و کالیبراسیون 35000دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح 25 شهرستان شرکت گاز استان فارس (روش فهرست بهایی)
1397/06/19
1397/07/02


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما