• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9715
پروژه بارگیری، حمل، نصب، وصل به گاز و راه اندازی 70 فقره ایستگاه تا ظرفیت 50000 ...
1397/03/07
1397/03/21


9714
اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی به صنایع پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و...
1397/03/07
1397/03/21


9713
نصب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و ..
1397/03/07
1397/03/21


9712
نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PCدر سطح شهرستان داراب
1397/03/07
1397/03/21


9710
عملیات ساختمانی ایستگاه TBS با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت در شهرک صنعتی حسن آباد اقلید
1397/03/02
1397/03/19


9711
جرای 33651 مترخط تغذیه فلزی و شبکه فلز ی و پلی اتیلن، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی ...
1397/03/02
1397/03/19


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما